شناسایی ترکیبات عصاره پوست و مغز دانه گیاه جینکو Ginkgo biloba L و بررسی اثر دور کنندگی آن روی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch

پیام:
چکیده:

آفت کش های سازگار با محیط زیست دارای منشاء طبیعی می تواندبه عنوان یک جایگزین برای ترکیبات شیمیایی در برنامه های کنترل آفات مورد بهره برداری قرار گیرند. عصاره اتری به دست آمده از گیاه جینکو Ginkgo biloba L. از این نظر حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق که در سال 1389 انجام گرفت، پس از عصاره گیری از پوست و مغز دانه گیاه جینکو، ترکیبات حاصله شناسایی و اثر دور کنندگی هر یک از عصاره ها بر کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae Koch. بررسی شد. برای شناسایی ترکیبات موثر یک دستگاه کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی مورد استفاده قرار گرفت. از جمله ترکیبات شناسایی شده می توان به ginkgolide نوع A، B و C، bilobalide، catechin، compferol، bilobtine، quercetin و isoginkgotine اشاره کرد. جینکولید A با مقادیر 7/28 و 7/18 درصد به ترتیب در مغز و پوست دانه، بیشترین فراوانی را در بین متابولیت ها به خود اختصاص داد. کورستین تنها در عصاره پوسته و کتشین تنها در عصاره مغز مشاهده شد. برای آزمایش دورکنندگی از یک دستگاه الفکتومتر Y شکل استفاده گردید. مشاهدات انجام شده حاکی از وجود اثر دور کنندگی هر دو نوع عصاره پوست و مغز دانه برای کنه تارتن دو نقطه ای بود. از این نظر بین عصاره حاصله از پوست و مغز دانه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. اهمیت این عدم اختلاف در امکان بهره گیری از ضایعات فرآورده های دارویی از گیاه جینکو جهت تولید ترکیبات با اثر دور کنندگی می باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1168650 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!