تنوع ژنتیکی Ustilago hordei عامل بیماری سیاهک پنهان جو در استان خوزستان با استفاده از نشانگرهای رپید

پیام:
چکیده:

بیماری سیاهک پنهان جو توسط قارچ Ustilago hordei (Pers.) Lagerh.، ایجاد می شود. این بیماری باعث کاهش محصول در واحد سطح شده و یکی از عوامل محدود کننده تولید جو در ایران به شمار می رود. در سال زراعی 88- 1387، 144 جدایه U. hordei از 36 منطقه کشت و کار جو در استان جمع آوری شد و تنوع ژنتیکی 100 جدایه با نشانگر مولکولی رپید بررسی شد. از میان 14 آغازگر استفاده شده، چهار آغازگر بر اساس تکثیر موفقیت آمیز، تکرارپذیری و تولید قطعات چندشکلی دی.ان.ا انتخاب شدند. چهار آغازگر رپید در مجموع توانستند 71 لوکوس با قابلیت امتیاز دهی را شناسایی و تکثیر کنند که 73/ 88 درصد آن ها (63 لوکوس) چند شکل بودند. بیشترین چند شکلی توسط آغازگرOPA 04 (19 لوکوس) و کمترین چند شکلی توسط آغازگر (OPA 10 (11 لوکوس حاصل شد. بالاترین مقدار PIC مربوط به آغازگرOPA 18 معادل 33/ 0 و کمترین آن مربوط به آغازگرهای OPA 03 و OPA 10برابر 29/ 0 بود. از میان آغازگرهای استفاده شده، آغازگرهای OPA 04 و OPA 18 که مقدار MI بالاتری را به خود اختصاص دادند،می توانند برای مطالعه جدایه های U. hordei با استفاده ازنشانگر رپید در سطح وسیع بکار گرفته شوند. تجزیه خوشه ایالگوهای باندی حاصل از مجموع چهار آغازگر با استفاده از روش یو.پی.جی.ام.ا و ضریب تشابه جاکارد، در سطح تشابه 66 درصد جدایه ها را در 11 گروه انگشت نگاری قرار داد. این پژوهش، اولین مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های U. hordei با استفاده از نشانگرهای مولکولی می باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1168653 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!