کنترل بیولوژیک نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) با استفاده از قارچ های آنتاگونیست

پیام:
چکیده:

به منظور شناسایی قارچ های آنتاگونیست نماتد مرکبات(Tylenchulus semipenetrans)نمونه برداری از خاک و ریشه درختان مرکبات دارای علایم در باغ های شرق گیلان و غرب مازندران انجام شد. لارو سن دوم نماتد از خاک و ماده و تخم از ریشه ها استخراج گردیدند. جهت جداسازی قارچ های آنتاگونیست، سوسپانسیون های ماده، تخم و همچنین لارو نماتد به طور جداگانه روی محیط کشت آب-آگار با افزودن آنتی بیوتیک استرپتومایسین کشت شد. میسلیوم های توسعه یافته از لارو، تخم و نماتدهای ماده روی محیط کشت PDA تکثیر شده و مورد شناسایی قرار گرفتند. قارچ های شناسایی شده عبارتند از: Fusarium solani، Cladosporium cladosporioides، F. oxysporum، Paecilomyces lilacinus،و Acremonium strictum.جهت بررسی فعالیت آنتاگونیستی قارچ ها روی نماتد مرکبات در شرایط آزمایشگاهی، درصد تخم های پارازیت شده، درصد تفریخ تخم و درصد مرگ و میر لارو ها ثبت گردید. نتایج نشان داد که تمامی قارچ های جداسازی شده قدرت پارازیت کردن تخم و لارو این نماتد را دارا می باشند. در این بین، قارچ هایPaecilomyces lilacinusوAcremonium strictum به ترتیب با انگلی نمودن 11/ 79 و 66/ 70 درصد از تخم هاپس از پنج روز، موفق ترین گونه ها بودند. علاوه بر این، کاربرد قارچAcremonium strictum با33/ 48 درصد بیشترین میزان مرگ و میر لاروها را به همراه داشت.

زبان:
فارسی
صفحه:
75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1168660 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!