بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و همبستگی آن با میزان اضطراب و برخی مشخصات جمعیت شناسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز

پیام:
چکیده:
مقدمه
رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یکی از معیارهای تعیین کننده سلامت می باشد. از سویی افسردگی، اضطراب و تنش شایعترین مشکلات روانشناختی در میان دانشجویان می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و همبستگی آن با میزان اضطراب و برخی مشخصات جمعیت شناسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شد.
مواد و روش ها
این پژوهش توصیفی-همبستگی بر روی 160 نفر از دانشجویان علوم پزشکی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سه بخشی شامل سوالات جمعیت شناسی، «سیاهه اضطراب اشپیل برگر» (Spielberger Anxiety Inventory) شامل40 عبارت و «نیمرخ سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت»(Health-Promoting Lifestyle Profile II) HPLP-II شامل 52 سوال بود. روایی ابزارها به روش روایی محتوا و پایایی آن ها نیز با استفاده از روش های همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ برای «سیاهه اضطراب اشپیل برگر» برابر 90/0 و برای «نیمرخ سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت»برابر 92/0 تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماریSPSS نسخه 18 استفاده شد.
یافته ها
9/58 درصد دانشجویان مورد مطالعه مضطرب بودند. از میان زیر مجموعه های رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، رشد معنوی با میانگین و انحراف معیار (56/0±99/2) و شاخص فعالیت فیزیکی با میانگین و انحراف معیار (64/0± 16/2) به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده بودند. بین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و جنس (0001/0P<) و بومی بودن و مطالعه غیردرسی (001/0P=) همبستگی معنی داری دیده شد. همبستگی بین اضطراب با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نیز معکوس و کاهشی بود که قویترین همبستگی اضطراب با رشد معنوی بود (001/0(P<.
نتیجه گیری
نتایج بیانگر وجود اضطراب در بیش از نیمی از دانشجویان و همبستگی معکوس رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت با اضطراب، و نیز نامناسب بودن رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت خصوصا در ابعاد فعالیت جسمی و تغذیه در دانشجویان می باشد. انجام مطالعه در سایر دانشگاه ها پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1169341 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!