بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا ایزوله شده از مراکز درمانی شهر اراک

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

باکتری سودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل مهم عفونت های بیمارستانی است که از معضلات مهم پزشکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می شود. مقاومت این باکتری گرم منفی نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف، به ویژه بتالاکتام و کرباپنم به شکلی روزافزون گزارش شده است. این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا انجام شد.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی – مقطعی، 108 سویه سودوموناس آئروژینوزا از مراکز درمانی در شهر اراک جمع آوری شد. حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های ایزوله شده به روش انتشار دیسک در آگار (Kirby-Bauer) نسبت به آنتی بیوتیک های سفتازیدیم، ایمی پنم، مروپنم، سیپروفلوکساسین، آمیکاسین و جنتامایسین تعیین شد. سویه های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف به روشCombined Disk شناسایی شدند. همچنین تست MIC جهت آنتی بیوتیک های ایمی پنم، سفپیم، سیپروفلوکساسین و سفتازیدیم برای 36 ایزوله انجام گرفت.

یافته ها

در بین 108 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت به سفتازیدیم (3/33%)، ایمی پنم (2/22%)، مروپنم (24%)، آمیکاسین (3/20%)، سیپروفلوکساسین (7/15%) و جنتامایسین (4/19%) به دست آمد. در آزمایش MIC، میزان مقاومت به آنتی بیوتیک ها به ترتیب 15، 20، 10 و 15% گزارش شد. 32 سویه از 36 سویه مقاوم به سفتازیدیم (8/88%)، ESBL (Extended Spectrum- beta Lactamases) مثبت تشخیص داده شد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه، نشان دهنده گستردگی بالای مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف در بین سویه های سودوموناس آئروژینوزای ایزوله شده می باشد. بنابراین، لازم است نسبت به استفاده از پروتکل های درمانی مناسب تر اقدام شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1169374 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.