تاثیر دود قلیان و استرس بی حرکتی بر سطح سرمی تومور مارکر CEA

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مطالعات نشان داده اند سطح سرمی تومور مارکرها تحت تاثیر فاکتورهای متعددی تغییر می کند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر دود قلیان و استرس بی حرکتی بر سطح سرمی تومور مارکر CEA در موش های صحرایی ماده بالغ انجام شد.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی، 20 موش صحرایی ماده نژاد ویستار به 4 گروه 5 راسی شامل: 1- گروه شاهد؛ 2- گروه دریافت کننده دود قلیان؛ 3- گروه تحت بی حرکتی؛ 4- گروه دریافت کننده دود قلیان و تحت بی حرکتی تقسیم شدند. دود تنباکو روزانه 10 بار طی دوره های 10 دقیقه ای با 5 دقیقه استراحت و بی حرکتی مزمن طی 2 دوره 2 ساعته روزانه همراه با 2 ساعت زمان استراحت میان دوره ای انجام شد. پس از 7 هفته، نمونه های خونی طی خونگیری از قلب تهیه شد، سپس سطح سرمی CEA به روش رادیو ایمیونواسی اندازه گیری شد. داده ها توسط آنالیز واریانس یک طرفه بین گروه ها در سطح معنی داری 001/0=p مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته ها

سطح سرمی CEA در موش های تحت بی حرکتی مزمن، دریافت کننده دود قلیان و نیز موش های تحت هر دو تیمار نسبت به گروه شاهد، افزایش معنی داری نشان داد (001/0>p). همچنین اختلاف میزانCEA سرمی حیوانات تحت بی حرکتی مزمن با گروه دریافت کننده دود قلیان، معنی دار بود (001/0>p). از طرفی، سطح CEA سرمی موش های تحت هر دو تیمار نسبت به دو گروه اخیر، تفاوت معنی داری داشت (001/0>p).

نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان داد دود قلیان و بی حرکتی در موش ها باعث افزایش شدید سطح سرمی تومور مارکر CEA می شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1169377 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.