ارزیابی تاثیر نسبت رنگدانه رزین بر خواص نوری- حرارتی و عمومی پوشش های کنترل گرمایی سفید سیلیکاتی به کار رفته در ماهواره

چکیده:
رنگ های کنترل گرمایی پوشش هایی با خواص نوری و حرارتی ویژه هستند که به منظور کنترل گرمای ورودی به سامانه های فضایی بر سطح بیرونی آنها اعمال می-شوند. در تحقیق حاضر، به بررسی تاثیر نسبت رنگدانه به رزین بر خواص عمومی و نوری - حرارتی رنگ های کنترل گرمایی پرداخته شده است. بدین منظور، با استفاده از رنگدانه اکسید روی و رزین سیلیکات پتاسیم با نسبت های مختلف رنگدانه به رزین، پوشش هایی تهیه و بر سطح آلومینیم اعمال شدند و خواص عمومی و نوری - حرارتی آنها بررسی شد. ضریب جذب خورشیدی و نشر گرمایی با استفاده از دستگاه های طیف سنج بازتابی و نشرسنج اندازه گیری شدند. ضخامت، انعکاس و براقیت نمونه ها با استفاده از تجهیزات مربوطه ارزیابی شد. به منظور انجام آزمون سایش، از دستگاه سایشTaber استفاده شد. چسبندگی پوشش ها با استفاده از آزمون نوار و دستگاه شین750 و مقاومت خمشی با استفاده از استوانه های مندرل اندازه گیری شد. ارزیابی سطح نمونه ها پس از سایش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت رنگدانه به رزین، جذب خورشیدی، چسبندگی، مقاومت در برابر سایش، خمش و ضربه؛ کاهش و انعکاس و نشر گرمایی رنگ افزایش می یابد. در نهایت رنگ با نسبت رنگدانه به رزین 4:1 به دلیل داشتن جذب پایین و نشر بالا و خواص عمومی قابل قبول، به عنوان نمونه بهینه معرفی شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1169701 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!