بررسی تاثیر طیف ساختاری بر جلوه ظاهری روکش های سطح خودرویی

چکیده:
ارزیابی جلوه ظاهری سطح یک روکش خودرویی به کمک روش های استاندارد و بصورت کمی در این صنعت دارای اهمیت ویژه ای می باشد به گونه ای که این استانداردها بایستی با نتایج ارزیابی بصری هماهنگی داشته باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق ارتباط نتایج ارزیابی بصری جلوه ظاهری با نتایج اندازه گیری هریک از پارامترهای خروجی دستگاه موج سنج برای نمونه های خودرویی سفید غیرمتالیک، مشکی و خاکستری متالیک بررسی گردیده است. ارزیابی های بصری به روش جفت مقایسه ای و توسط 14 مشاهده کننده شامل 8 نفر زن و 6 نفر مرد زیر کابینت نوری انجام گرفت به طوری که زاویه تابش 45 درجه و زاویه مشاهده نسبت به نرمال صفر درجه بود. این نتایج ارزیابی کیفی توسط مقیاس تورستون به نتایج کمی متناظر با فواصل منظم بصری تبدیل شده و سپس ارتباط آنها با هریک از پارامترهای دستگاه موج سنج بررسی گردید. نتایج آماری نشان داد از بین پارامترهای اندازه گیری شده با دستگاه موج سنج، پارامترهای Wd، LW و Wc به ترتیب در کلیه نمونه ها رابطه خوبی با مقیاس بصری دارند. بررسی طیف ساختاری نمونه ها نشان داد پارامتر مهم دیگری با نام Wb بصورت غیر مستقیم روی جلوه ظاهری سطح تاثیر دارد به طوری که در نمونه های قابل قبول مقدار این پارامتر بزرگ تر از مقدار پارامترهای Wd و Wcاست و به نظر می رسد بین این پارامترها که نماینده موج های بلند و کوتاه سطح هستند رابطه پیچیده ای وجود دارد که در جلوه ظاهری روکش سطح خودرویی نقش اساسی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -131
لینک کوتاه:
magiran.com/p1169702 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!