بررسی اثر عصاره ی آبی الکلی گیاه بیلهر (Dorema aucheri) بر سطوح تستوسترون، FSH سرم و تعداد اسپرم موش صحرایی نر مدل دیابتی نیکوتین آمید- STZ

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بیماری دیابت می تواند سبب اختلالات جنسی در بیماران شود. با توجه به تاثیر گیاه بیلهر بر هورمون های جنسی در مطالعات اخیر، تصمیم به بررسی اثر عصاره ی آبی الکلی این گیاه بر سطوح تستوسترون، FSH سرم، مورفولوژی بیضه و تعداد اسپرم موش های مدل دیابتی نیکوتین آمید- STZ (استرپتوزوسین) گرفته شد.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی 42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (150 تا 250 گرم) استفاده شد. برای ایجاد مدل دیابتی، 1 دوز نیکوتین آمید (120 میلی گرم در کیلو گرم) و STZ (60 میلی گرم در کیلو گرم) به صورت داخل صفاقی به حیوانات تزریق گردید. حیوانات به 6 گروه 7تایی؛ کنترل، دیابتی، دیابتی+گلی بنکلامید (6/0 میلی گرم در کیلو گرم) و غلظت های مختلف 100، 200و400 میلی گرم در کیلو گرم عصاره ی آبی الکلی تقسیم شدند. عصاره ها به صورت 5 روز در هفته، به مدت 3 هفته، گاواژ شدند. 24ساعت بعد از آخرین گاواژ تحت یک بیهوشی عمیق با اتر و خونگیری از قلب حیوان، سطوح تستوسترون و FSH سرم مورد سنجش قرار گرفت. سپس مورفولوژی بیضه و در نهایت تعداد اسپرم دم اپیدیدیم حیوانات اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش آماری ANOVA یکطرفه مقایسه گردید و مقادیرP کمتر از 05/0 معنی دار تلقی شد.
یافته ها
سطح تستوسترون سرم در گروه دیابتی افزایش معنی داری را در مقایسه با سایر گروه ها (05/0=P) به استثنای گروه کنترل از خود نشان داد. غلظت 200 میلی گرم در کیلو گرم عصاره ی بیلهر افزایش معنی داری در تعداد اسپرم ها در مقایسه با گروه های دیابتی (003/0=P) و دیگر گروه ها (05/0>P) ایجاد نمود.
نتیجه گیری
نتایج بیانگر این مطلب بود که عصاره ی آبی الکلی گیاه بیلهر منجر به بهبود روند تولید اسپرم و افزایش تعداد اسپرم ها در موش های صحرایی می شود و این اثر احتمالا به دلیل حضور فلاونوئیدهای موجود در این گیاه صورت گرفته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1170898 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.