تحلیل ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی ابزار شاخص توانمندی کاری

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی شاخص توانمندی کاری Work Ability Index (WAI) انجام شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از پرستاران و بهیاران بالای 40 سال بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اهواز (236 نفر) در سال 1389، جمع آوری شد. ابتدا پرسشنامه به روش forward- backward به فارسی ترجمه شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تکرارپذیری آزمون بازآزمون بررسی شد. روایی پرسشنامه، اعتبار سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، قدرت تمایز ابزار و روایی همگرا با استفاده از گونه ایرانی SF-36 همچنین همبستگی سوالات با کل آزمون تعیین گردید. همخوانی درونی این ابزار، خوب و ضریب آلفای کرونباخ 0/77 بدست آمد. ضریب همبستگی درون گروهی در ارزیابی تکرارپذیری 83/0 بدست آمد. تحلیل عاملی، سه عامل درک فرد از توانمندی کاری (24/5 درصد از واریانس)، قابلیت های فکری و ذهنی افراد (22/23 درصد از واریانس)، بیماری و محدودیت های مربوط به سلامتی افراد (18/55 درصد از واریانس) را در ساختار توانمندی کاری تعیین کرد. آزمون های آماری نشان داد که این پرسشنامه توانایی جداسازی دو گروه از کارکنان که میزان متفاوتی از مرخصی استعلاجی داشتند، را دارد. براساس نتایج تحلیل روایی همگرا نشان داد، توانمندی کاری با تمام ابعاد SF-36 ارتباط معنی دار دارد. همبستگی گویه نمره کل برای هر سوال محاسبه گردید که به غیر از یک گویه، سایر موارد همبستگی مناسبی را نشان داد. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که نسخه فارسی شاخص توانمندی کاری روایی و پایایی لازم را جهت سنجش توانمندی کاری و قابل استفاده در مراکز توانبخشی حرفه ای و یا جهت اهداف تحقیقی دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
535
لینک کوتاه:
magiran.com/p1170941 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.