بررسی اثر دگزامتازون بر استفراغ متعاقب مصرف مرفین در مدل حیوانی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مرفین به صورت متداول برای تسکین درد متوسط تا شدید به کار می رود، ولی از عوارض جانبی آن استفراغ است. هدف از این بررسی، ارزیابی اثرات ضد استفراغی دگزامتازون در مدل حیوانی پس از مصرف مرفین بود.
مواد و روش ها
مطالعه روی 14 قلاده سگ 2 تا 4 سال که به صورت اتفاقی به دو گروه مساوی 7 تایی درمان و کنترل تقسیم شدند،انجام شد. در گروه درمان، 60 دقیقه پیش از تزریق مرفین، دگزامتازون به میزان mg/kg 1 و در گروه کنترل، 2 سی سی سالین به صورت تزریق داخل عضلانی مصرف شد. بعد از گذشت 60 دقیقه از تزریق اول، تمامی نمونه ها از هر دو گروه، مرفین با دوز mg/kg 1 به صورت داخل عضلانی دریافت و به مدت 1 ساعت جهت بررسی تعداد و زمان اپیزودهای استفراغی، گروه ها مقایسه شدند.
نتایج
میانگین و انحراف معیار اولین اپیزود استفراغی در گروه درمان در حدود 49 ± 266 ثانیه و در گروه کنترل در حدود 31.84 ± 197.6 ثانیه محاسبه گردیدو تغییر آماری معناداری در مقایسه بین زمان شروع اولین اپیزود استفراغ در گروه کنترل و درمان مشاهده نشد (0.23= P). بین تعداد اپیزودهای استفراغی در گروه درمان و کنترل هیچ گونه اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد (0.16 = P). اختلاف آماری معناداری در وزن سگ های تحت مطالعه در گروه درمان و کنترل مشاهده نشد (0.95 = P).
نتیجه گیری
تجویز دگزامتازون با این دوز، یک ساعت قبل از شروع تجویز عضلانی مرفین، تاثیر معنی داری در تناوب اپیزود های استفراغ یا وقوع آن قبل از اولین اپیزود استفراغ ندارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
163
لینک کوتاه:
magiran.com/p1171839 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.