بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی شهرستان فسا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اسکار ناشی از لیشمانیا و شیوع اختلالات روانپزشکی موضوع مهمی در زندگی افراد مبتلا به بیماری سالک است. با توجه به افزایش شیوع بیماری سالک در شهرستان فسا، هدف این پژوهش بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری سالک شهرستان فسا در سال 89-1388بوده است.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی در سال 1388 بر روی 70 بیمار مبتلا به سالک مراجعه کننده به مرکز بهداشت به روش نمونه گیری پی درپی انجام شد. از طریق 3 پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، SF-36 و DLQI بررسی شد. یافته ها با شاخص های میانگین و فراوانی نمایش داده شد. مقایسه کیفیت زندگی پوستی در زیر گروه های جمعیت با استفاده از آزمون های تی و آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. رابطه بین کیفیت زندگی پوستی و کیفیت زندگی عمومی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد.
نتایج
در این مطالعه میانگین نمره DLQI در بیماران 7/13 واحد بود. نمره کل DLQI با سن رابطه معکوس و با طول مدت ابتلا رابطه مستقیم داشت. بیشترین میانگین نمره SF-36 در حیطه نگرش افراد از سلامت عمومی (5/21 ± 1/72) و کمترین آن در حیطه عملکرد اجتماعی (7/27 ± 1/56) بیماران قرار داشت.
نتیجه گیری
با توجه به مطالعه انجام شده می توان با تعیین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی افراد مبتلا و بستای برنامه ریزی مسولان در را هارتقای آنها از آسیبهای جسمی و روانی جلوگیری کرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
155
لینک کوتاه:
magiran.com/p1171841 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.