بیان ویروس اپشتین بار در نمونه های لنفوم هوجکین در ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ویروس اپشتین بار (EBV) با بیماری های مختلف از جمله منونوکلئوز عفونی، لنفوم بورکیت، لنفوم هوجکین، کارسینوم نازوفارنکس و اختلالات لنفوپرولیفراتیو پس از پیوند مرتبط می باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط ویروس اپشتین بار بالنفوم هوجکین در نمونه های بیماران ایرانی بوسیله روش هیبریدیزاسیون ناحیه ای EBER است.
مواد و روش ها
در این مطالعه، تعداد 43 نمونه بافتی لنفوم هوجکین از بلوک های پارافینه فیکس شده در فرمالین انتخاب شدند و بوسیله روش هیبریدیزاسیون ناحیه ای EBER بررسی گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 و آزمون دقیق فیشر و آزمون منتل-هنسل در سطح معنی دار 05/0 آنالیز شدند.
نتایج
43 نمونه بیماران لنفوم هوجکین مورد مطالعه شامل 29 (67%) مرد و 14 (33%) زن بودند. در 20 نمونه (47%) ویروس اپشتین بار حضور داشت که موارد مثبت شامل 13 مرد و 7 زن بود، آزمون دقیق فیشر تفاوت معنی داری بین جنس و زیر تایپ نشان نداد. توزیع سنی ارتباط لنفوم هوجکین و ویروس اپشتین بار بصورت 75% (12 از 16) در گروه سنی 14-1 سال، 22% (5 از 23) در گروه سنی 49-15 سال و 75% (3 از 4) در گروه سنی بالای 49 سال بدست آمد. آزمون دقیق فیشر تفاوت معنی داری بین گروه سنی 14-1 سال و 49-15 سال نشان داد (003/0: p-value).
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که میزان حضور ویروس اپشتین بار در نمونه های لنفوم هوجکین کودکان و افراد مسن بالاتر می باشد و الگویی مشابه با کشور های در حال توسعه را نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
143
لینک کوتاه:
magiran.com/p1171844 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.