اثر روغن ماهی سالمون بر یادگیری احترازی در موش های صحرایی نر بالغ

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ماهی سالمون، غنی از اسیدهای چرب امگا-3 می باشد که در رشد و عملکرد مغز موثر می باشند. این مطالعه با هدف بررسی اثرات مصرف خوراکی روغن ماهی سالمون بر یادگیری احترازی انجام گردید.
مواد و روش ها
در این مطالعه، 40 سر موش صحرایی نر بالغ به صورت تصادفی به 5 گروه 8 تایی شامل دو گروه کنترل و شاهد و سه گروه تجربی تقسیم شدند. گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفت. گروه های تجربی، روغن ماهی را به میزان 25/0، 5/0 و 75/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه و گروه شاهد نیز یک میلی لیتر آب مقطر را در هر روز و به صورت گاواژ، دریافت نمودند. کلیه تجویزها برای مدت 28 روز انجام گرفت. برای اندازه گیری میزان یادگیری احترازی از دستگاه شاتل باکس استفاده گردید. داده ها با کمک آزمون های آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و پی گیری توکی ارزیابی گردید.
نتایج
نتایج نشان داد که روغن ماهی سالمون در دوزهای حداقل و حداکثر در سطح 01/0P< و در دوز متوسط در سطح 001/0>P باعث افزایش معنی دار در میزان یادگیری می گردد.
نتیجه گیری
روغن ماهی سالمون می تواند باعث افزایش یادگیری گردد. لذا با انجام تحقیقات بیشتر، می توان در درمان اختلالات مربوط به حافظه و یادگیری از آن استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
169
لینک کوتاه:
magiran.com/p1171856 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.