بررسی نقش سرطان زایی ژنوتیپ کدون 72 ژن P53 در کارسینومای مهاجم مجرایی سرطان پستان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
سرطان پستان دومین عامل مرگ ناشی از سرطان در خانم ها می باشد. در چگونگی این سرطان مجموعه ای از عوامل اپی ژنتیکی و ژنتیکی نقش دارند. در مورد نقش سرطان زایی پلی مورفیسم آلل کدون 72 ژن P53 در سرطان پستان اطلاعات ضد و نقیضی گزارش شده است. لذا، هدف از این مطالعه مشخص کردن ژنوتیپ، هموزایگوسیتی یا هتروزایگوسیتی کدون 72 ژن P53 و ارتباط آن با کارسینومای مهاجم مجرایی سرطان پستان در سبزوار می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه مورد شاهدی بر روی 160 نمونه که شامل80 مورد کارسینومای مهاجم مجرایی و80 نمونه ی سالم بود، انجام شد. DNA نمونه ها با استفاده از دو زوج پرایمر اختصاصی کدون 72 ژن P53 تکثیر گردید. و ژنوتیپ محصول واکنش های زنجیره ای پلی مراز با الکتروفورز تعیین شد.
نتایج
میانگین سن بیماران سرطانی و سالم به ترتیب 95/12 ± 22/47 و 48/12 ± 05/48 سال بود. فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوتی آرژینین/پرولین در نمونه های سرطانی و سالم به ترتیب 49 (6/30 درصد) و 51 (9/31 درصد) بود، در حالی که فراوانی ژنوتیپ هموزیگوتی آرژینین/آرژینین در نمونه های سرطانی و سالم به ترتیب 29 (1/18 درصد) و 15 (4/9 درصد) بود. فراوانی هموزیگوتی ژنوتیپ پرولین/ پرولین نیز در نمونه های سرطانی و سالم به ترتیب 2 (3/1 درصد) و 14 (8/8 درصد) بود که از نظر آماری بین این نوع ژنوتیپ در گروه های شاهد (سالم) و مورد (مبتلا به سرطان) تفاوت معنی دار مشاهده شد.
نتیجه گیری
ژنوتیپ کدون 72 ژن P53 در سرطان زایی نقش دارد و مشخص کردن این ژنوتیپ می تواند در تعیین چگونگی پیشرفت، پیش آگهی و نوع درمان بیماری ارزشمند باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
387 -393
لینک کوتاه:
magiran.com/p1171894 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.