عملکردهای اجرایی و حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی - بیش فعالی و سالم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بیش فعالی و نقص توجه، اختلالی عصبی-تحولی است. رفتار بدون توجه به عنوان خصیصه نافذ و فراگیر اختلال محسوب می شود. این مطالعه به منظور مقایسه عملکردهای اجرایی و حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی - بیش فعالی و کودکان سالم آنها انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه مورد - شاهدی روی 50 کودک مبتلا به اختلال کم توجهی - بیش فعالی و 40کودک سالم مدارس مقطع ابتدایی شهرستان قزوین انجام شد. آزمودنی ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و به کمک آزمون کانرز معلم و تشخیص یک روانپزشک کودک مورد مقایسه قرار گرفتند. عملکرد حافظه کاری از طریق تعیین نمره خطا با استفاده از آزمون n-back و عملکردهای اجرایی شامل مولفه های خطا، زمان واکنش مرحله سوم آزمون استروپ، خطا، درجاماندگی و تعداد دسته های کارت آزمون ویسکانسین و مولفه خطای حذف در آزمون عملکرد مداوم برای هر کودک تعیین گردید.
یافته ها
میانگین نمره خطای آزمون n-back در گروه های مورد 14.035±17.3 و شاهد 5.795±10.725 تعیین شد (P<0.05). بین مولفه های عملکردهای اجرایی دو گروه مورد و شاهد تفاوت آماری معنی داری یافت شد (P<0.05). همچنین مولفه خطای حذف آزمون عملکرد مداوم در گروه مورد و شاهد از نظر آماری معنی داری بود (P<0.05).
نتیجه گیری
اختلال کم توجهی - بیش فعالی در کودکان باعث کاهش عملکرد اجرایی و حافظه کاری می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1172473 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!