تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی تداومی و تناوبی بر پاسخ HSP72 کورتیزول و کراتین کیناز خون

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
پروتئین های شوک گرمایی(HSP) به توانایی سلول ها برای حفظ ساختار خود در برابر استرس های متفاوت کمک می کنند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی تداومی و تناوبی بر پاسخ HSP72،کورتیزول و کراتین کیناز(CK) خون بود.
روش کار
این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود که در آن 21 دانشجوی پسر ورزشکار به سه گروه برابر تداومی، تناوبی و کنترل تقسیم شدند. پروتکل فعالیت گروه تداومی شامل یک ساعت دویدن با شدت80% ضربان قلب بیشینه و 3 مرحله دویدن 20 دقیقه ای با همان شدت برای گروه تناوبی بود. نمونه های خونی پایه، پیش از فعالیت، بلافاصله پس از فعالیت و 90 دقیقه پس از فعالیت بدنی گرفته شد و مقادیر HSP72، کورتیزول و CK به ترتیب با روش های الایزا، RIA و آنزیماتیک سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز واریانس در اندازه گیری های تکراری در سطح 05/0P? تحلیل شد.
نتایج
سطوح HSP72 در گروه تداومی و تناوبی علیرغم افزایش میانگین، از لحاظ آماری تفاوت معنی داری را نشان نداد. تغییرات بین گروهی در مراحل بلافاصله پس از فعالیت و 90 دقیقه پس ازفعالیت بدنی معنی دار بود (مقدارP به ترتیب 017/0 و002/0). تغییرات CK در گروه تداومی معنی دار بود اما تغییرات کورتیزول در مراحل مختلف تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه نهایی: فعالیت ورزشی همراه با نقشی که در ارتباط با کورتیزول و CK دارد محرک HSP72 بوده و تمرین تداومی باعث افزایش بیشترHSP72 شده و افزایش CK، پاسخ بزرگترHSP72را منجر می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
223
لینک کوتاه:
magiran.com/p1173010 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.