بررسی سطح سرمی بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن-1 (PAI-1) در پاسخ به یک ماه ترکیب تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن بافتی (Plasminogen Activator Inhibitor-1; PAI-1) یکی از مهمترین تنظیم کننده های فیبرینولیز در عروق آسیب دیده است و در پاتوژنز ترومبوز آنها درگیر است. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر یکماه تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E بر بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن نوع 1 است.
روش کار
در این مطالعه نیمه تجربی 30 دانشجوی دختر سالم غیر فعال بطور داوطلب انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه تمرین با ویتامین (تمرین استقامتی به همراه مصرف IU/day400 ویتامین E)، گروه ویتامین (تنها مصرف IU/day400 ویتامین E) و گروه کنترل (بدون فعالیت و بدون مصرف ویتامین E) تقسیم شدند. تمرین استقامتی شامل 4 هفته دویدن روی نوار گردان و 3 روز در هفته بود که در هفته اول شدت تمرین 65% ضربان قلب بیشینه و مدت 30 دقیقه در هر جلسه و پس از آن هر هفته 5 درصد به شدت و 5 دقیقه به مدت تمرین اضافه می شد. جهت بررسی تغییرات آنتی ژن PAI-1 دو نمونه خونی قبل و 48 ساعت پس از تمرین گرفته شد.
نتایج
بعد از چهار هفته تمرین، سطوح PAI-1 در گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (05/0P?) درحالیکه PAI-1 به ترتیب در گروه تمرین با ویتامین، کاهش و در گروه ویتامین، افزایش یافت اما این تغییرات معنی دار نبودند. تغییرات PAI-1 در پاسخ به 4 هفته تمرین بین سه گروه بطور معنی داری متفاوت بود (05/0P?) اما آنالیز آماری نشان داد که تفاوت مشاهده شده ناشی از تفاوت در سطوح استراحتی PAI-1 می باشد.
نتیجه نهایی: بر اساس یافته های مطالعه حاضر این احتمال وجود دارد که ترکیب مصرف ویتامینE و تمرین استقامتی منظم و همچنین مصرف ویتامینE به تنهایی از طریق کاهش و یا جلوگیری از افزایش سطوح آنتی ژنPAI-1باعث بهبود سیستم فیبرینولیز شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
247
لینک کوتاه:
magiran.com/p1173013 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.