بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان

پیام:
چکیده:

یکی از اهداف شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی، ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان رشته های کشاورزی است اما بسیاری از این شرکت-ها بدون فعالیت های کارآفرینانه قادر به حیات اقتصادی و حفظ اشتغال اعضای خود نخواهند بود. لذا این پژوهش با هدف کلی بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان اصفهان انجام گرفت. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، کلیه اعضای شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان بودند (500=N). با بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه 102 نفر، تعیین شد. به منظور دستیابی به نمونه ها، از روش نمونه گیری دو مرحله ای بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن بوسیله متخصصان تایید شد. برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه (87/0 = α)؛ نشان دهنده پایایی آن بود. اولویت بندی راهکارهای توسعه کارآفرینی از دیدگاه پاسخگویان نشان داد که متغیرهای مهارت های تصمیم گیری، مهارت های بازاریابی، مهارت های پیش بینی و برنامه ریزی، مهارتهای ارتباطی و تسهیل اخذ وام؛ بالاترین اولویت را برای توسعه کارآفرینی در این شرکت ها دارا هستند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، هفت عامل مهارت-های مدیریتی، مهارت های اساسی کسب و کار، عوامل زیرساختی، مهارت های تدوین طرح کسب و کار، مهارت های عملی، راهکارهای آموزشی و راهکارهای فرهنگی در مجموع 651/73 درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین کردند.

زبان:
فارسی
صفحه:
705
لینک کوتاه:
magiran.com/p1174769 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.