دلایل اصلی عدم شکل گیری صحیح مدارس هوشمند و ارائه راه کارهایی برای توسعه آنها در استان مازندران (از دیدگاه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات)

پیام:
چکیده:
مقدمه
مدارس هوشمند یکی از عرصه هایی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدلی همه جانبه و کل نگرانه و با اهداف و ماموریت های از پیش تعیین شده، وارد حوزه آموزش می شود. هدف اصلی مدرسه هوشمند آماده سازی نسل آینده کشور برای زندگی در عصر اطلاعاتی و شکوفایی استعدادهای بالقوه دانش آموزان متناسب با علایق و پتانسیل آن هاست.
مواد و روش ها
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران وکارشناسان فناوری اطلاعات می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش، سرشماری کامل بوده است که تعداد نمونه (14 n=) برابر با تعداد کل جامعه (14 N=) می باشد. این مطالعه به صورت آمیخته با الگوی کیفی، کمی، کیفی با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده به انجام رسید. روایی طبق نظر متخصصان و پایایی 95% ابزار مورد استفاده در این پژوهش، بررسی و مناسب گزارش شدند.
نتایج
نتایج نشان داد که میزان استفاده از محتوای چندرسانه ای با میانگین (91/1، 12/2)، میزان به کارگیری زیرساخت های لازم (16/2، 23/2)، میزان برخورداری از کادرآموزشی توانمند (32/2، 26/2) و میزان برقراری ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس هوشمند (28/2، 19/2)، در سطح نسبتا مطلوب و میزان استفاده مدیران مدارس از سیستم های یکپارچه رایانه ای با میانگین (40/2، 38/2) در سطح مطلوب گزارش شده است.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده این نتیجه گزارش خواهد شد که چالش ها و دلایل اصلی عدم شکل گیری صحیح مدارس هوشمند شامل نبود دستورالعمل ها و قوانین مربوط به اجرای طرح هوشمندسازی مدارس، عدم زیرساخت های لازم، عدم مهارت و کارآمدی معلمان و دانش آموزان نسبت به تولید محتوای آموزشی منطبق بر نیازهای آموزشی، عدم برنامه ریزی منسجم برای ایجاد استمرار فرایند یاددهی-یادگیری و غیره می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1175071 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.