الگوی رهبری خدمتگزار در مدیریت بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر (عج) ناجا

چکیده:
مقدمه
هدف این تحقیق شناخت و استفاده از رهبری خدمتگزار در مدیریت بیمارستانی است که امکان استفاده از الگو را در بیمارستان ولی عصر (عج) ناجا آزمون مین ماید.
مواد و روش ها
این تحقیق به روش پیمایشی در جامعه آماری مدیران بیمارستان، پزشکان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی با نمونهای به تعداد 251 نفر به انجام رسیده است. داده ها با توزیع پرسشنامه طیف 7 درجهای لیکرت که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 89 / 0 به دست آمد و روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی محاسبه گردید و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تناسب (برازش) مدل در نرم افزارهای SPSS و Lisrel انجام شد.
یافته ها
بر اساس یافته های تحقیق، سازه توانمندساز، با بار عاملی (79 / 0)، سازه مهمتری برای الگوی رهبری خدمتگزار در مدیریت بیمارستانی مشخص شد و برازندگی الگو با شاخصهای برازندگی RMSEA=0/098، GFI=0/95، AGFI = 0/94 تایید شد.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از یافته های تحقیق بیانگر اینست که اهمیت برنامه ریزی توانمندسازی کارکنان مهمترین انتظار از مدیریت بیمارستان در الگوی رهبری خدمتگزار است، بنابراین، پیشنهاد می شود با تشکیل کارگاه هایی، آموزش مدیران در این سبک از رهبری عملیاتی شود و مهارتهای آنان در برنامه ریزی توانمندسازی کارکنان افزایش یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
162 -169
لینک کوتاه:
magiran.com/p1175704 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!