بررسی اثر ملاتونین و گاباپنتین در کاهش اضطراب و درد ناشی از پونکسیون لومبار در کودکان

پیام:
چکیده:
مقدمه

پونکسیون لومبار از روش های تشخیصی و درمانی مهم در کودکان به شمار می رود که برای انجام آن، آرام و بی حرکت بودن کودک ضروری می باشد. این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه اثر ملاتونین و گاباپنتین خوراکی در کاهش درد و اضطراب ناشی از پونکسیون لومبار در کودکان صورت گرفت.

روش بررسی

در یک کارآزمایی بالینی تصادفی، کودکان 6 ماهه تا 7 ساله بستری شده در بخش کودکان بیمارستان شهید صدوقی یزد که برای اولین بار در آنها پونکسیون لومبار صورت می گرفت، به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه گاباپنتین به میزان mg/kg15 و در گروه دیگر ملاتونین به میزان mg/kg3/0 داده شد. کارآیی دو دارو در ایجاد آرامش و کاهش اضطراب و کاهش درد و نیز عوارض جانبی آنها بررسی شد.

نتایج

شصت کودک شامل 22دختر (7/36%) و 38 پسر (3/63%) با میانگین سنی 923/1±79/2 سال بررسی شدند. مصرف دارو در کاهش اضطراب به ترتیب در 3/43% و 7/36% از کودکان گروه ملاتونین و گاباپنتین موثر بود و کارآیی آنها در ایجاد آرامش یکسان بود. (598/0=p). ملاتونین در 3/23% و گاباپنتین در 50% از کودکان درکاهش درد زمان انجام پونکسیون موثر بود و گاباپنتین داروی موثرتری در کاهش درد بود (032/0=p). عوارض جانبی در 10% کودکان گروه ملاتونین و 7/16% کودکان گروه گاباپنتین دیده شد. از نظرتوزیع فراوانی بروز عوارض، تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت (448/0=p).

نتیجه گیری

دو داروی ملاتونین و گاباپنتین در کاهش اضطراب در پونکسیون لومبار در کودکان چندان مناسب نمی باشند. گاباپنتین اگرچه اثر کاهش اضطراب مناسبی نداشت اما کارآیی آن در کاهش درد نسبتا مناسب بود و می توان از آن به عنوان یک داروی کاهنده درد در اقدامات تشخیصی درمانی دردناک استفاده بیشتری برد.

زبان:
فارسی
صفحات:
428 -438
لینک کوتاه:
magiran.com/p1176712 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.