مقادیر طبیعی و تغییرات فصلی ویتامین A و بتا کاروتن سرم شتر ایرانی (Camelus dromedarius)

چکیده:
زمینه مطالعه
به دلیل نقش ویژه ویتامین A در بافت ها و اعضاء مختلف، در شرایط کمبود آن نشانه های بالینی متنوعی مشاهده می گردد. به علاوه در مواردی که کمبود مرزی این ویتامین بدون حضور نشانه های بالینی مشهود مطرح است، کاهش بهروری همچون ناباروری پدید می آید.
هدف
در این مطالعه مقادیر طبیعی ویتامین A و بتاکاروتن شترهای به ظاهر سالم در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار
در فاصله بهمن ماه سال 1387 لغایت مرداد سال 1388 مجموعا 168 نفر شتر ایرانی(از هر دو جنس) مورد نمونه گیری قرارگرفتند. برای اندازه گیری موارد فوق از روش اسپکتروفتومتری استفاده شد.
نتایج
میانگین و اشتباه استانداردغلظت ویتامین A و بتاکاروتن به ترتیبmg/dL7/4±9/63 و 1/1±9 تعیین گردید. اگرچه غلظت بتاکاروتن در تابستان به طرز معنی داری بیشتر بود، اما فصل تاثیری بر میزان ویتامین A نداشت. هیج تفاوت آماری معنی داری در مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده در گروه های سنی مختلف و دو جنس مشاهده نگردید.
نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه به عنوان اولین گزارش از تعیین غلظت ویتامین A و بتاکاروتن در شترهای ایرانی می تواند یک راهنمای مرجع برای ارزیابی موارد کمبود یا افزایش مقادیر این موارد در این دام باشد، به علاوه به واسطه آنکه مقادیر ویتامین A و بتاکاروتن در شترهای مورد مطالعه در فصل زمستان کمتر بوده است، خوراندن مکمل های واجد ویتامین A در این فصل توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1177754 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!