بررسی آزمایشگاهی تاثیر Agingبرتغییررنگ سیستم های ترمیم پرسلن

پیام:
چکیده:
مقدمه
انتخاب پرسلن به عنوان یک رستوریشن بر اساس سازگاری زیستی عالی، استحکام، فرم سطحی و زیبایی آن می باشد. با این وجود، خاصیت ذاتی شکنندگی آن، عامل اصلی شکست این رستوریشن ها در داخل دهان است. برای ترمیم شکستگی پرسلن روش های مختلفی پیشنهاد شده است. انتخاب یک روش ترمیم پرسلن با خصوصیات مناسب از لحاظ ثبات رنگ حایز اهمیت است. لذا بر آن شدیم تغییرات رنگ مواد رایج ترمیم پرسلن را مورد بررسی قرار دهیم.
مواد و روش ها
در این مطالعه ی آزمایشگاهی با استفاده از مولد سیلیکونی 30 قطعه پرسلن فلدسپاتیک (Ceramco 3) رنگ A3 و به قطر 10 میلیمتر و به ضخامت 2 میلیمتر آماده گردید. سپس نمونه ها به طور تصادفی به سه گروه ده تایی بصورت زیر تقسیم می شدند:1- پرسلن-سایلن-عامل باندینگ-کامپوزیت مستقیم 2- پرسلن-سایلن-عامل باندینگ-سمان دوال کیور(panavia F2) -عامل باندینگ-سایلن-پرسلن 3- پرسلن-سایلن-عامل باندینگ-سمان لایت کیور Choice 2))-عامل باندینگ-سایلن-پرسلن شرایط Agingنمونه ها شامل 3000 دور ترموسایکلینگ (c ̊55/ ̊5) و قرار گیری داخل انکوباتور در دمای 37 درجه و رطوبت 100% بود. از نمونه ها در روز صفر و بعد از 90 و 180 روز Aging فتوگراف به وسیله دوربین دیجیتال تهیه شد. سپس درجه تغییر رنگ عکس ها بر اساس سیستم رنگ CIE Lab طراحی ماتریکس تبدیل رنگ در محیط نرم افزار MATLAB محاسبه شد.
یافته ها
میزان E (در سیستم رنگCIE Lab)) Commission International d ''Eclairage) میانگین گروه ها در زمان های صفر، 90 و 180 روز در گروه Choice به ترتیب 57/0±8/76، 52/0±15/79 و 6/0±13/80 بود. این مقادیر برای Panavia به ترتیب 9/0±03/78، 82/0±42/79 و51/0±17/80 بوده و برای گروه Composite به ترتیب 53/1±41/78، 77/0±59/79 و 63/0±03/81 بدست آمد.
این تغییرات رنگ در طی زمان در هر سه گروهChoice 001/0, p<7/79=(18,2)F، Panavia، (001/0>,p 36/18=(03/11,2)F)، Composite، 001/0>,p 37/18=(18,2)F) معنی دار بود (001/0>p). محاسبه ی مقدار تغییرات رنگ در بازه 0 تا 180 روز میانگین تغییرات رنگ در گروه سمان لایت کیور83/0±33/3، در گروه سمان دوال کیور 23/1±13/2 و در گروه کامپوزیت 6/1±61/2 بدست آمد. تغییرات رنگ بین گروه ها در طول زمان مطالعه از لحاظ آماری متفاوت نبودند.(133/0, p=18/2=(98/16,2)F).
نتیجه گیری
تغییرات رنگ بعد از Aging معنی دار می باشد گرچه از لحاظ بالینی با توجه به 5/3>ΕΔ تغییرات رنگ، قابل قبول بوده و هر سه ماده بکار رفته بصورت قابل اطمینانی در کلینیک قابل استفاده روزمره می باشند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
46 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1177943 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!