تنوع ژنتیکی جمعیت های اسپرس (Onobrychis altissima Grossh.) بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیکی

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در کلکسیون اسپرس بانک ژن گیاهی ملی ایران، تعداد 137 جمعیت اسپرس زراعی (Onobrychis altissima Grossh.) در قالب طرح آگمنت با 3 شاهد در سال 1388 در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج کاشته شدند. محاسبات آماری مشتمل بر برآورد پارامترهای میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات صفات، شاخص شانون، محاسبات ضرایب همبستگی و دسته بندی خوشه ایانجام شد. نتایج تنوع قابل توجهی در صفات مورد مطالعه نشان داد. صفت نسبت برگ به ساقه در مقایسه با سایر صفات برای تشخیص جمعیت ها تنوع پذیرتر و صفات طول و عرض نیام از تنوع کمتری برخوردار بودند. دو صفت وزن صد دانه و ارتفاع گیاه در 50% گلدهی همبستگی مثبت و معنی داری را نشان دادند. تجزیه خوشه ایبراساس صفات اندازه گیری شده با استفاده از روش وارد، 137 جمعیت را در شش گروه قرارداد. تنوع ژنتیکی جمعیت ها با پراکندگی جغرافیایی آن ها مطابقت نداشت. با توجه به درصد انحراف میانگین از میانگین کل، جمعیت های موجود در کلاستر دوم به علت میزان بالای شاخص نسبت برگ به ساقه نسبت به میانگین کل حائز اهمیت بودند و می توانند برای افزایش پروتئین و کیفیت علوفه اسپرس در برنامه های به نژادی مورد توجه قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
467 -481
لینک کوتاه:
magiran.com/p1177955 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.