حمایت اجتماعی و اضطراب در سالمندان شهر همدان

پیام:
چکیده:
هدف
امروزه با توجه به نرخ رشد بالای سالمندی در ایران، حفظ و ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان به عنوان یک گروه جمعیتی آسیب پذیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه حمایت اجتماعی و اضطراب در سالمندان می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه مقطعی که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است، 380 نفر سالمندان شهر همدان با روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات علاوه بر پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه حمایت اجتماعی و مقیاس اضطراب سالمندان مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجریه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری ضریب همبستگی و تی مستقل استفاده شد.
یافته ها
380 سالمند در مطالعه شرکت نمودند که 68/9 درصد مرد و 90 درصد متاهل بودند. متوسط سن سالمندان مورد پژوهش 68/06 سال با انحراف معیار 6/72 بود. براساس یافته های پژوهش حمایت اجتماعی با اضطراب و تمامی خرده مقیاس های آن رابطه منفی و معناداری دارد که در این بین خرده مقیاس شناختی بیشترین همبستگی را نشان داد
زبان:
فارسی
صفحات:
110 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1178891 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.