بررسی تاثیرات گرسنگی و تغذیه مجدد در بافت کبد بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler، 1877)

پیام:
چکیده:
تاثیرات رژیم های غذایی گرسنگی و تغذیه مجدد، در تغییرات بافت کبد بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)، بررسی شد که در مرحله پار (وزن متوسط g 1± 12) بودند و در 12 تانک بتنی (40 ماهی در هر تانک) در یک سیستم باز نگهداری می شدند. دوره های غذادهی شامل 6 هفته غذادهی کامل (شاهد)، 3 هفته گرسنگی، 6 هفته گرسنگی کامل و 3 هفته گرسنگی - 3 هفته غذادهی بود.در این آزمایش از 5 ماهی در هر تکرار (3 تکرار از هر تیمار) اندام کبد جدا و در محلول بوئن تثبیت شد. بافت های تثبیت شده آبگیری، شفاف سازی و پارافینه شدند و از آنها مقاطع میکروسکوپی 4 میکرونی تهیه شد و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی سپس، به وسیله میکروسکوپ نوری، عکس برداری و تفسیر شدند. دوره های گرسنگی باعث آتروفی هپاتوسیت ها و کاهش اندازه آنها (P<0.05)، افزایش فضاهای بین سلولی و فروریختن سیتوپلاسم در کبد شد. با تغذیه مجدد به مدت 3 هفته در بچه ماهیان، افزایش اندازه هپاتوسیت ها و ترمیم و بازسازی بافت کبد مشاهده شد. این پژوهش نشان داد که بچه ماهی آزاد دریای خزر در اثر محدودیت غذایی و مصرف ذخائر موجود در بافت کبد دچار آسیب های بافتی در این اندام می شود، اما در صورت تغذیه مجدد و بازسازی سطح ذخائر انرژی کبد قادر به جبران و ترمیم خسارات ناشی از گرسنگی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1179849 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.