بررسی علل گرایش دانشجویان به استفاده از جزوه درسی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از مشکلات آموزشی استفاده نادرست اکثر دانشجویان از جزوات درسی به جای به کتب مرجع است. جزوات درسی، با ساختار ویژه خودشان نمی توانند در برگیرنده همه مطالب لازم درسی مورد نیاز برای یک دانشجو باشد این پژوهش با هدف بررسی نگرش دانشجویان در خصوص استفاده از جزوات درسی به جای کتب مرجع انجام شده است.
روش
در این پژوهش توصیفی- تحلیلی در سال 1390، 201 دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گلستان با استفاده از نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه 39 سوالی جمع آوری شدند. میانگین نمرات از 20 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمون های تی تست مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه در سطح معنی داری 05/0>p صورت گرفت.
یافته ها
از 201 نفر، 7/66 درصد دانشجویان مونث بودند. میانگین نمرات نگرش دانشجویان پزشکی 37/1±15/18، پرستاری 46/1±15/17 و پیراپزشکی 35/1±67/17 با استفاده از آنالیز واریانس تفاوت آماری معنی داری داشتند (008/0p=). در بررسی گویه ها «حجم زیاد کتب درسی» از بیشترین علل ترغیب دانشجویان به گرایش به استفاده از جزوه بوده است.
نتیجه گیری
با توجه به نگرش مثبت دانشجویان نسبت به جزوه نویسی و ناکافی این رویکرد در یادگیری به ویژه وقتی که تنها منبع یادگیری دانشجو باشد لذا ضروری است تا دانشجویان را با شیوه های دیگر یادگیری از سخنرانی های کلاس درس و استفاده تلفیقی آنها آشنا ساخت.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
3 -6
لینک کوتاه:
magiran.com/p1181145 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.