نقاط ضعف و قوت دور ه های آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی و مربیان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
برای دستیابی به آموزش بالینی مطلوب، وضعیت موجود باید به صورت مستمر ارزیابی گردد و نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود. این مطالعه با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت دوره های آموزش بالینی انجام گردید.
روش
این مطالعه یک پژوهش توصیفی - مقطعی است که در آن نقاط ضعف و قوت دوره های آموزش بالینی از دیدگاه کلیه دانشجویان و مربیان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز در سال 1389 مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ودنرولارنت بود. نمونه پژوهش برابر با جامعه پژوهش به تعداد 156 نفر دانشجوی مامایی و 13 نفر مربی مامایی بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (کای اسکوئر) از طریق نرم افزار (ver.13) SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
عدم دسترسی دانشجویان به اطلاعات لازم قبل از ورود به دوره، عدم وجود فضای مطالعه و کنفرانس برای دانشجویان، عدم امکان تماس با برخی از مسئولین دانشکده و دانشگاه از اهم نقاط منفی و در نظر گرفته شدن نیازهای آموزشی دانشجویان، وجود تجهیزات و بخش بالینی کافی، وجود موارد بیماری متنوع از مهمترین نقاط مثبت آموزش بالینی بوده است. اختلاف معنی دار آماری بین دیدگاه دانشجویان سال دو، سه و آخر در مورد نصف آیتم های مربوط به ارزیابی دوره-های آموزش بالینی وجود داشت (P<0.05).
نتیجه گیری
فراهم نمودن اطلاعات لازم قبل از شروع دوره، ارایه اهداف آموزشی مکتوب، بازبینی نحوه ارزیابی دانشجویان و رفع کمبودهای فیزیکی در محیط بالینی می تواند گامی موثر در راستای ارتقای کیفیت آموزش بالینی باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
7 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1181146 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.