دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد عوامل تاثیرگذار بر ارزشیابی اساتید

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ارزشیابی اساتید به روش های مختلفی سنجیده می شود. لیکن رایج ترین و بحث انگیزترین رویه در کشور ما ارزشیابی استاد توسط دانشجو است. مطالعه حاضر بررسی دیدگاه دانشجویان را در مورد معیارهای ارزشیابی اساتید را هدف قرار داده است.
روش
جامعه هدف این مطالعه پیمایشی مقطعی، تعداد 107 نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بودند که دو نفر آنها بعلت مخدوش بودن پرسشنامه از مطالعه خارج گردیدند. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ای توسط بسته نرم افزاری SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
این بررسی نشان داد که اکثر دانشجویان (79%) برخورد محترمانه استاد با دانشجو را مهمترین معیار ارزشیابی استاد تلقی می کنند. معیارهای تسلط استاد بر مفاهیم علمی و مطالب درسی و توانایی استاد در ارائه و انتقال مفاهیم درسی به ترتیب با درصد فراوانی 77.1%و73.3% اولویت های بعدی دانشجویان را در ارزشیابی استاد تشکیل می دادند. مراعات طول زمان کلاس توسط استاد، آخرین معیاری بود که کمترین میزان توجه دانشجویان (24.8%) را به خود اختصاص می داد.
نتیجه گیری
از دیدگاه دانشجویان معیار برخورد محترمانه استاد با دانشجو از اهمیت نسبتا بالایی برخوردار است که این امر وظیفه اساتید را در رعایت رفتار مناسب مورد تاکید قرار می دهد. از نتایج این پژوهش می توان در جهت نیل به اهداف آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش استفاده نمود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
41 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1181155 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!