روند تولیدات علمی دانشکده پیراپزشکی در پایگاه داده های Scopus و «ISI» در سال های 2009 تا نیمه 2012 میلادی

پیام:
چکیده:
مقدمه

به منظور برنامه ریزی برای ارتقاء جایگاه پژوهشی نیاز به پایش روند تولیدات علمی داریم. این پژوهش با هدف بررسی روند تولیدات علمی در دانشکده پیراپزشکی و گروه های آموزشی آن در پایگاه داده های Scopus و «ISI» در سال های 2009 تا نیمه سال 2012 انجام شد.

مواد و روش ها

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تولیدات علمی تمامی اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در پایگاه داده های Scopus و «ISI» در سال های 2009 تا نیمه سال 2012 به تفکیک سال و شاخص H آن ها مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت اعلام تعداد مقالات و استنادات کل و سه سال و نیم گذشته به تفکیک سال، میانگین شاخص H در دو پایگاه Scopus و «ISI» تنظیم شد. تعداد کل مقالات بین گروه های آموزشی با استفاده از آنالیز واریانس مقایسه شد.
یافته های پژوهش: میانگین مقالات در پایگاه داده های Scopus در سال های 2009 تا 2011 به ترتیب(9/0) 4/0، (3/1) 6/0 و (6/1) 7/0 مقاله به ازای هر عضو هیات علمی است. این ارقام برای پایگاه داده های «ISI» به ترتیب(1) 2/0،(2/1) 4/0 و(2/1) 5/0 بوده است. میانگین شاخص H در پایگاه داده های Scopus (5/1) 9/0 و برای «ISI»(3/1) 7/0 محاسبه شد. تعداد کل مقالات گروه های آموزشی با هم تفاوت معنی داری نداشت.

بحث و نتیجه گیری

تولیدات علمی و استنادات روندی افزایشی در پایگاه داده های Scopus و «ISI» داشته اما کمتر از متوسط دانشگاه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1181843 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!