شناسایی موانع مصرف کالاهای فرهنگی در بین کارشناسان سازمان های فرهنگی شهر بندرعباس (با تاکید بر کالاهیا مکتوب)

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع مصرف کالاهای فرهنگی مکتوب در شهر بندر عباس به روش توصیفی از نوع پیمایشی صورت گرفت، جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان سازمان های فرهنگی شهر بندر عباس در سال 1391 تشکیل دادند که از این میان با فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 203 نفر حجم نمونه محاسبه و به طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش متغیر های جمعیت شناختی و گویه های تحقیق در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، رسانه ای، آموزشی و تبلیغاتی بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط اساتید متخصص، و روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تایید شد. پایایی ابزار پژوهش از طریق ضریب آلفای کرونباخ 81/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح استنباطی ازآزمون های تحلیل عاملی، تی تک متغیره، تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین میزان موانع اقتصادی با13/3و میانگین میزان موانع اجتماعی با16/3 بیشتر از سطح متوسط بود. همچنین میانگین میزان موانع نظام آموزشی با07/3، میانگین میزان موانع تبلیغاتی و اطلاع رسانی با02/3 و میانگین میزان موانع رسانه های جدید با05/3 در سطح متوسط بود.میانگین رتبه بندی ابعاد نشان داد موانع اجتماعی بالاترین رتبه و موانع آموزشی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1184268 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!