ارتباط ساختار هیات مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در این مطالعه به بررسی رابطه ساختار هیات مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری برای دوره زمانی سال های 1383- 1387 در ایران می پردازیم - و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که؛ آیا بهبود ساختار هیات مدیره باعث افزایش محتوای اطلاعاتی سود حسابداری می شود یا خیر؟ در تحقیق حاضر ساختار هیات مدیره با استفاده از چهار متغیر، مورد بررسی قرار گرفته و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری نیز از طریق ضرایب واکنش سود به دست آمده است. چهار متغیر ساختار هیات مدیره عبارتند از: اندازه هیات مدیره، عضویت مدیرعامل در هیات مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و استقلال هیات مدیره. برای بررسی رابطه ساختار هیات مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری از مدل ارائه شده توسط استون و هریس (1991) استفاده گردید و برای آزمون مدل مذکور از رگرسیون خطی چند متغیره، روش حداقل مربعات تعمیم یافته تابلویی و آزمون والد استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای ساختار هیات مدیره ارتباط معناداری با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری نداشتند.
زبان:
فارسی
صفحه:
99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1187592 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.