بررسی ارتباط بین ولوواژینیت کاندیدایی راجعه با عوامل مستعد کننده و شواهد بالینی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ولوواژینیت کاندیدایی یک عفونت مخمری و از شایع ترین علل مراجعه زنان به پزشک می باشد. عوامل متعددی زمینه ساز ابتلا به این بیماری می شوند و در بعضی مطالعات گفته شده ریسک فاکتورها در ولوواژینیت عود کننده با غیر عود کننده متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین ولوواژینیت کاندیدایی راجعه با عوامل مستعد کننده و شواهد بالینی طراحی و اجرا شد..
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 140 نفر با تشخیص احتمالی ولوواژینیت کاندیدایی راجعه، به صورت تصادفی انتخاب شدند. از ترشحات واژن 2 نمونه تهیه شد. نمونه اول بر روی محیط کشت سابرو دکستروز آگار و نمونه دوم مستقیما به روی لام منتقل و یک قطره از محلول هیدروکسید پتاسیم 10% به آن اضافه شد. پرسشنامه ی اطلاعات دموگرافیک تکمیل و نتایج تست های آزمایشگاهی ثبت گردید سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر آنالیز و تجزیه و تحلیل شدند. (فاکتورهای مورد ارزیابی: عوامل مستعد کننده بیماری و روش پیشگیری از بارداری، نوع لباس و...) و علائم بالینی (ترشحات پنیری، سوزش، اریتم و...)
یافته ها
میانگین سن افراد مورد پژوهش 3/9 ± 18/34 بود. در روش کشت از 140 نمونه واژینال، در 46 مورد (8/32%) کاندیدا رشد کرد. بین عفونت کاندیدا با کلیه عوامل مستعد کننده مورد بررسی ارتباط معنی داری مشاهده نشد (P>./.5). بین عفونت کاندیدا با نشانه های بالینی (ترشحات پنیری و اریتم واژن) و اظهارات بالینی بیماران از جمله سوزش واژن و ترشحات پنیری ارتباط معنی داری یافت شد (P<./.5) اما بین خارش و عفونت کاندیدا ارتباط معنی دار مشاهده نگردید (p>./.5)
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد، کمتر از 33% افراد که تشخیص احتمالی کاندیدا برایشان داده شده بود در کشت نمونه واژن مبتلا به کاندیدا بودند لذا صرفا نمی توان بر اساس بعضی از علائمی که بیماران بیان می کنند تشخیص عفونت کاندیدایی را مطرح نمود..
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1188096 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.