تاثیر پوشش نانوامولسیون حاوی کیتوزان بر افزایش ماندگاری و ویژگی های کیفی میوه ی توت فرنگی پس از برداشت

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
توت فرنگی به دلیل حساسیت فراوان به عوامل قارچی عمر انباری بسیار کوتاهی دارد. کاربرد ترکیبات شیمیایی مصنوعی ضدقارچی به منظور افزایش ماندگاری این میوه نگرانی های فراوانی به دنبال داشته است. به همین دلیل استفاده از روش های ایمن برای کنترل فساد و حفظ کیفیت میوه ی توت فرنگی در زمان نگهداری در انبار ضروری است. کاربرد موفقیت آمیز کیتوزان در فرمولاسیون پوشش های خوراکی از یک سو و اثبات افزایش خاصیت ضد قارچی در اثر کاهش اندازه ی ذرات کیتوزان از سوی دیگر سبب شد تا در پژوهش حاضر، کارایی نوعی پوشش خوراکی نانوامولسیونی حاوی کیتوزان با هدف تاخیر در فساد میوه، حفظ کیفیت و افزایش زمان نگه داری توت فرنگی بررسی شود.
مواد و روش ها
میوه ی توت فرنگی پس از برداشت، با نانوامولسیون با اندازه ی ذرات 10± 50 تا 100 نانومتر حاوی 5/0% کیتوزان به عنوان ماده ی ضدمیکروبی، پوشش دهی و به همراه نمونه های شاهد در دمای °C 1±4 و رطوبت نسبی70 % نگهداری شد. هر چهار روز یک بار و با سه تکرار شاخص های کیفی با محدوده ی اطمینان 95% مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفتند. این شاخص ها عبارتند از: اسیدیته، مواد جامد محلول، استحکام بافت، افت وزن، شدت تنفس، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان آنتوسیانین، میزان اسیدآسکوربیک، درصد خرابی و ارزیابی حسی.
یافته ها
پوشش میوه ی توت فرنگی با نانوامولسیون حاوی کیتوزان علاوه بر تاخیر در فساد قارچی میوه، بر بیشتر شاخص های کیفی تاثیر مثبت داشت. به طوری که در مقایسه با نمونه ی شاهد استحکام بافت افزایش و افت وزن، شدت تنفس و درصد خرابی کاهش یافت. تغییرات اسیدیته و مواد جامد محلول نامحسوس بود. هم چنین، حفظ فعالیت آنتی اکسیدانی، آنتوسیانین و اسید اسکوربیک در میوه ی پوشش داده شده در مقایسه با نمونه ی شاهد بیشتر بود. نمونه ی تیمار از نظر شاخص های حسی مورد بررسی بهتر از نمونه ی شاهد ارزیابی شد.
نتیجه گیری
پوشش دهی میوه ی توت فرنگی با نانوامولسیون حاوی کیتوزان می تواند به عنوان روشی ایمن و کارا در افزایش نگه داری میوه ی توت فرنگی در انبار از 8 روز به 20 روز (5/2 برابر) و حفظ بهتر کیفیت این میوه سلامتی بخش معرفی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1188496 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!