اثر بیس فنول A و د.د.ت بر روی تفریق ویتلوژنین تایپ 2 در کبد جنین بلدرچین

پیام:
چکیده:

در این مطالعه اثرات بیس فنول A و د.د.ت بر روی جنین بلدرچین بررسی شد. 13 تخم بارور شده به عنوان کنترل مورد استفاده قرار گرفت (فقط تزریق 20 میکرو لیتر روغن ذرت)، در 15 تخم استرادیول 17 بتا تزریق شد (04/0 میلی گرم محلول در 20 میکرو لیتر روغن ذرت)، در 20 تخم BPA تزریق شد (2 میلی گرم محلول در 20 میکرو لیتر روغن ذرت) و در 20 تخم د.د.ت (2 میلی گرم محلول در 20 میکرو لیتر روغن ذرت). کلیه تزریقات در گروه های مورد مطالعه در روز 13 انکوباسیون صورت گرفت. 2 روز بعد از تزریق، کبد جنین ها خارج شد. از کبد نمونه ها، DNA جهت تعیین جنسیت به طریقه مولکولی استخراج گردید. در همان حال RNA جهت تزریق mRNA ویتلوژنین تایپ 2 استخراج گردید. در جنین های ماده استرادیول 17 بتا و د.د.ت به درجات متفاوتی، mRNA ویتلوژنین را القاء نموده بودند و در جنین های نر به میزان کمی القاء صورت گرفته بود. در مقابل هیچگونه القایی بعد از تزریق BPA رخ نداده بود. در مطالعه مزبور چنین نتیجه گیری می شود که استروژنیسیتی BPA پایین تر از د.د.ت و هر 2 آن ها پایین تر از استرادیول 17 بتا بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
237 -240
لینک کوتاه:
magiran.com/p1189160 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.