ارزیابی دو نوع سیستم کشت گندم بر افزایش کنترل بیولوژیک تریپس گندم، (Haplothrips tritici (Thys.: Phlaeothripidae

پیام:
چکیده:
تریپس گندم، Haplothrips tritici Kurd.، یکی از آفات مهم محصول گندم، Triticum aestivum L.، در منطقه ی اردبیل است. کشت نواری گندم و یونجه، Medicago sativa L.، راه کار مناسب برای افزایش کارایی عوامل بیوکنترل تریپس گندم می باشد. در این پژوهش، تراکم جمعیت تریپس گندم و تنوع و فراوانی گونه های شکارگر آن در کشت نواری گندم و یونجه (سه ساله) و تک کشتی گندم طی بررسی های مزرعه ای در سال های 1389 و 1390 تعیین شد. نمونه برداری ها در هر دو سیستم کشت گندم، از مرحله ی رشدی به ساقه رفتن تا رسیدگی انجام شد. در هر نوبت نمونه برداری، تعداد تریپس گندم و هر کدام از شکارگرها به ازای یک گیاه ثبت شد. تراکم جمعیت تریپس گندم در کشت نواری گندم و یونجه در مقایسه با تک کشتی گندم در هر دو سال مورد مطالعه به طور معنی داری کم تر بود. پنج گونه ی شکارگر در تک کشتی گندم و 15 گونه ی شکارگر در کشت نواری گندم و یونجه ثبت شد. شاخص تنوع شانون برای گونه های شکارگر در کشت نواری گندم و یونجه در مقایسه با تک کشتی گندم به طور معنی داری بیش تر بود. مقدار شاخص شباهت موریسیتا- هورن بین دو سیستم کشت گندم 842/0 محاسبه شد. تعداد و فراوانی گونه های شکارگر در کشت نواری گندم و یونجه در مقایسه با تک کشتی گندم بیش تر بود. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که کشت نواری گندم و یونجه باعث افزایش تنوع گونه ای شکارگرها و کاهش تراکم جمعیت تریپس گندم می شود. کمی کردن تعداد و فراوانی گونه های شکارگر در مزارع گندم گام مهمی در مدیریت تریپس گندم می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1195016 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!