بررسی تغییرات تولید مراتع استپی استان اصفهان با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده

پیام:
چکیده:
اکوسیستم های مرتعی در مناطق خشک، زیست بوم های حساس و شکننده ای هستند که در برابر عوامل مختلف از جمله تغییرات اقلیمی به ویژه بارندگی، به سادگی در معرض تخریب قرار می گیرند. در چنین شرایطی وقوع خشک سالی ها در عرصه های منابع طبیعی همواره قابل انتظار می باشد. در این پژوهش ارتباط بین تولید گونه های مرتعی و تغییرات زمانی و کمی بارش مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که تولید مراتع در یک دوره آماری 10ساله (1387- 1377) در اقلیم رویشی استپی استان اصفهان (علویجه، موته، کلهرود و گردنه شادیان) با استفاده از نمایه استاندارد بارش (SH) و ارتباط شاخص خشک سالی در مقیاس های زمانی سه، پنج و هشت ماهه با تولید 10ساله مراتع استپی اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس جدول تجزیه واریانس و ماتریس هم بستگی بین عوامل تولید و شاخص تشکیل شد. نتایج نشان داد که شدیدترین خشک سالی در سال 1387 و تقریبا هم زمان با کم ترین تولید در مراتع استپی اتفاق افتاده است. هماهنگی و مطابقت بین منحنی های میزان تولید و شاخص در مراتع مورد مطالعه مشاهده شد، به طوری که در بیش تر موارد حداکثر و حداقل تولید هم زمان با بیش ترین و کم ترین مقدار شاخص SH اتفاق افتاده بود. هم چنین، نتایج حاصل از ماتریس هم بستگی بین عوامل مذکور حاکی از آن است که تولید مراتع با شاخص استاندارد بارش در سه مقیاس زمانی با ضرایب بیش از 63 درصد و در سطح احتمال یک و پنج درصد هم بستگی دارد. با توجه به تاثیرپذیری تولید مراتع مورد بررسی از بارش بهاره و هم چنین، عمق خاک کم تر از 30 سانتی متر، شاخص SH با بازه زمانی سه ماهه به منظور ارزیابی خشک سالی در مراتع توصیه شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1195562 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!