ارزیابی نگرش جنسی و عملکرد جنسی در زنان یائسه؛ یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت

پیام:
چکیده:
مقدمه
یائسگی و تغییرات جسمی، هورمونی و روانی آن می تواند عملکرد جنسی زنان را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج متناقضی راجع به ارتباط بین نگرش و عملکرد جنسی وجود دارد.
هدف
هدف از انجام مطالعه، ارزیابی نگرش جنسی و عملکرد جنسی در میان زنان ایرانی در سنین یائسگی بود.
مواد و روش ها
مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت حاضر بر روی 225 زن 65-45 ساله انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه خود ساخته شامل مشخصات دموگرافیک و اجتماعی، نگرش جنسی و عملکرد جنسی جمع آوری گردید. آنالیزهای آماری با استفاده از SPSS انجام و عملکرد جنسی بین سه گروه زنانی که نگرش مثبت، منفی و متوسط به رابطه جنسی دارند مقایسه شد.
نتایج
میانگین سنی زنان مورد مطالعه 4/56±53/11 سال بود. 70% رنان مورد مطالعه حداقل یک مشکل جنسی داشتند. احساس درد حین مقاربت به طور معنی داری بین زنان با نگرش های جنسی مختلف متفاوت بود (0/03=p). مقایسه اطلاعات مربوط به نگرش جنسی بیانگر تفاوت معنی دار در تمایل جنسی، اوج لذت جنسی و درد حین مقاربت بود (به ترتیب 0/04 و 0/04 و 0/03=p).
نتیجه گیری
نگرش جنسی زنان یائسه تاثیر شگرفی بر فعالیت جنسی آن ها دارد و ضروری است که این موضوع در برنامه مراقبت بهداشتی آن ها مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
631 -636
لینک کوتاه:
magiran.com/p1196315 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.