وارسی اعتبار و روایی پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی در نمونه های غیر بالینی ایرانی

پیام:
چکیده:
مقدمه
ذهن آگاهی سازه ای است که اشتغال ذهنی روان شناسان را در دهه های اخیر به خود جلب نموده است. با توجه به اهمیت این سازه در سال های اخیر، ساخت ابزاری برای وارسی آن، مورد توجه مولفان قرار گرفته است.هدف مطالعه کنونی تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی(FFMQ) در نمونه های غیر بالینی ایرانی بوده است.
روش
435 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد در این مطالعه شرکت کردند.در پژوهش حاضر برای بررسی اعتبار از دو روش بررسی همسانی درونی و آزمون- بازآزمون و برای وارسی روایی از پرسشنامه های NEO-FFI، پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ، بهزیستی روانشناختی و پرسشنامه SCL-25، استفاده شده است. این ابزارها به منظور بررسی روایی همزمان بر اساس ادبیات تحقیق و ارتباط این مولفه ها با مفهوم ذهن آگاهی انتخاب گردیدند.
یافته ها
نتایج بیانگر اعتبار مناسب (ضرائب آلفا بین 83/0- 55/0) و روایی مناسب پرسشنامه 5 وجهی ذهن آگاهی در نمونه های غیر بالینی ایرانی بوده است.بین ذهن آگاهی و 5 عامل شخصیت و نیز مولفه های بهزیستی روانی، نشانه های روانشناختی و هوش هیجانی در پاره ای از موارد همبستگی های مثبت و در پاره ای دیگر همبستگی های منفی مشاهده گردید. به عبارت دیگر بین 5 عامل شخصیت و 5 وجه ذهن آگاهی به استثنای عامل روان رنجور خویی همبستگی ها مثبت و معنادار گردید. همچنین بین تمام ابعاد بهزیستی روانشناختی و 5 وجه ذهن آگاهی همبستگی های مثبت مشاهده گردید، در حالی که بین 5 وجه ذهن آگاهی با تمامی نشانه های اختلال وارسی شده در SCL -25 همبستگی های منفی مشاهده گردید.
نتیجه گیری
با توجه به حمایت سایر تحقیقات از یافته های کنونی این ابزار می تواند به عنوان یک ابزار معتبر و روا در مطالعات مشابه در ایران مورد استفاده قرار بگیرد. همبستگی های مشاهده شده در این تحقیق با توجه به حمایت های متعدد بالینی نمایانگر وجود شواهد روایی و اعتبار مناسب این ابزار در نمونه ایرانی می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
229
لینک کوتاه:
magiran.com/p1198875 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!