اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تغذیه سطوح مختلف برگ عناب برتولید و ترکیب شیر، برخی خصوصیات تخمیری شکمبه، فراسنجه های خونی و ماده خشک مصرفی در بزهای کرکی انجام شد. برای این منظور از 27 راس بز شیرده کرکی با میانگین وزنی18/3±59/28 کیلوگرم و روزهای شیردهی12±60 استفاده شد. بزها به طور تصادفی در هر یک از سه تیمار در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی قرار داده شدند. جیره های آزمایشی شامل: 1- جیره شاهد (بدون برگ عناب)، 2- جیره حاوی 5/7 درصد برگ عناب و 3- جیره حاوی 15 درصد برگ عناب بود. بزها با جیره کاملا مخلوط دو بار در روز تغذیه شدند و آب در تمام دوره آزمایش به صورت آزاد در دسترس دام ها بود. نمونه گیری برای تعیین ترکیبات شیر،pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و پارامترهای خون در روزهای 30 و60 دوره آزمایش صورت گرفت. ماده خشک مصرفی و تولید شیر به صورت روزانه اندازه گیری شد. اثر جیره بر ماده خشک مصرفی معنی دار بود (05/0P)
زبان:
فارسی
صفحه:
157
لینک کوتاه:
magiran.com/p1200439 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!