خالص سازی و تعیین ویژگی های آمیلوپولولاناز مقاوم به حلال و نمک دوست خارج سلولی جدا شده از آرکی نمک دوست Halorubrum سویه Ha25

پیام:
چکیده:
مقدمه
نمک دوست ها، به ویژه هالوآرکی ها یکی از مهم ترین گروه های میکروارگانیسم های افراطی دوست هستند. هیدرولازهای نمک دوست بسیار مطالعه شده اند و برای کاربردهای صنعتی و زیست فن آوری مورد توجه هستند. با توجه به اهمیت هیدرولازهای نمک دوست، مطالعه حاضر اولین گزارش در مورد خالص سازی آنزیم آمیلوپولولاناز از یک آرکی نمک دوست است.
مواد و روش ها
آرکی نمک دوست Halorubrum سویه Ha25 آنزیم آمیلوپولولاناز خارج سلولی نمک دوست و مقاوم به حلال را در غلظت بالای نمک سدیم کلراید تولید می کند. به منظور خالص سازی آنزیم، از رسوب دهی پروتئین ها با حلال اتانول و کروماتوگرافی تعویض آنیونی استفاده شده وجرم مولکولی آنزیم بعد از تخلیص، به کمک روش SDS - PAGE تعیین شد. بعد از تخلیص آنزیم، ویژگی های آنزیم بررسی شد. به منظور تعیین پایداری آنزیم در حضور حلال های آلی، محلول آنزیمی به طور جداگانه در مجاورت هفت حلال آلی قرار گرفت. در انتها محصول عملکرد آنزیم روی دو سوبسترای نشاسته و پولولان به روش کروماتوگرافی لایه ی نازک بررسی شد.
نتایج
جرم مولکولی آنزیم به کمک روش SDS - PAGE به میزان kDa 140 تعیین شد. بیشینه ی فعالیت آمیلولیتیک و پولولیتیک آنزیم در دمای 50 درجه سانتی گراد بود. اسیدیته بهینه برای فعالیت آمیلولیتیکی 0/7 و برای فعالیت پولولیتیکی 5/7 تعیین شد. آنزیم در محدوده وسیع غلظتی صفر تا 5/4 مولار از نمک NaCl فعال بود. اثر حلال های آلی مختلف روی فعالیت پولولیتیک و آمیلولیتیک آنزیم آمیلوپولولاناز نشان داد که آنزیم در حضور حلال های غیر قابل اختلاط با آب دارای پایداری بیشتری نسبت به حلال های قابل اختلاط با آب است. تنها محصول عملکرد آنزیم روی هر دو سوبسترای نشاسته و پولولان، گلوکز تعیین شد.
بحث و نتیجه گیری
آرکی نمک دوست Halorubrum سویه Ha25، آنزیم آمیلوپولولاناز نمک دوست و گرمادوست را تولید می کند. با توجه به فعالیت آنزیم در شرایطی نظیر دما و شوری بالا و آب فعال کم، این آنزیم گزینه ای مناسب به منظور کاربردهای زیست فن آوری، نظیر تیمار پسآب های داراری شوری بالا، حلال های آلی و ترکیبات نشاسته ای است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1201242 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!