زیست سنجی بقایای علفکش سولفوسولفورون در خاک با استفاده از گیاه شاخص شاهی (Lepidium sativum)

پیام:
چکیده:
سولفوسولفورون از جمله علف کش هایی است که دارای فعالیت پسماندگی در خاک می باشد. بقایای این علفکش در خاک ممکن است به گیاهان بعدی که در تناوب قرار می گیرند، خسارت وارد کند. زیست سنجی روشی مناسب برای ردیابی پسمان های علفکش هایی که از لحاظ زیستی فعال هستند، می باشد. به منظور ردیابی بقایای فعال علف کش سولفوسولفورون (دزهای صفر تا 125/0 میلی گرم در لیتر) آزمایش گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی(CRD) در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فنی و حرفه ای دکتر شریعتی تهران در تابستان 1391 با استفاده از گیاه شاخص شاهیLepidium sativum L. به اجرا درآمد. از مدل های لجستیک 4 و 3 پارامتره برای تعیین واکنش وزن خشک و ارتفاع گیاه به دزهای علف کش استفاده شد. کمترین دز سولفوسولفورون (025/0 میلی گرم در لیتر) به طور معنی داری وزن خشک و ارتفاع گیاه شاهی را کاهش داد. I0 سولفوسولفورون برای وزن خشک و ارتفاع به ترتیب برابر 02/0 و 04/0 میلی گرم در لیتر بود. در کل نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که برای سولفوسولفورون، وزن خشک و ارتفاع گیاه شاهی از حساسیت کافی برای ردیابی این علف کش ها برخوردار هستند. جوانه زنی شاهی تحت تاثیر علف کش و دزهای آن قرار نگرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
305 -313
لینک کوتاه:
magiran.com/p1201592 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.