الگوی مایکولیک اسید در مایکوباکتریم تجزیه کننده تولوئن در حضور کلسترول

پیام:
چکیده:
مقدمه
مایکولیک اسیدی که در دیواره ی سلولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حضور دارد، داری عوامل آنتی ژنی است که می توانند به عنوان نشانگرهایی برای ردیابی آنتی بادی های بیماری فعال توبرکلوزیس استفاده شوند. ردیابی آنتی بادی توسط آنتی ژن های مایکولیک اسید حتی در عفونت های همراه با بیماری ایدز می تواند به کار گرفته شود. استفاده از مجموعه ای از مایکولیک اسیدها ممکن است باعث واکنش متقاطع آنتی بادی با کلسترول شود و از این رو مخاطره انگیز باشد. علاوه بر این که مایکولیک اسید می تواند در ارتباط با شناسائی بیماری توبرکلوزیس استفاده شود، مایکولیک اسید سویه های غیربیماری زا می توانند گزینه ی بسیار خوبی برای انتقال دارو به حساب بیایند. این ماده به خصوص برای اسپری دارو و انتقال آن از طریق بینی می تواند کارآمد باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر کلسترول بر سنتز مایکولیک اسید و پتانسیل آن برای انتقال دارو است.
مواد و روش ها
به منظور غربال گری باکتری های تولیدکننده مایکولیک اسید از محیط غنی از تولوئن استفاده شد. یک باکتری اسیدفاست با رشد سریع جداسازی و با استفاده از روش PCR شناسائی شد. توالی مربوط به ژن 16S rRNA این باکتری با شماره دستیابی jn64433 در بانک ژنی NCBI ثبت و تولید مایکولیک اسید در محیط های مختلف با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ((HPLC بررسی شد.
نتایج
در این مطالعه، تاثیر کلسترول بر بیوسنتز مایکولیک اسید توسط یک سویه غیربیماری زا که از آب های دریایی جداسازی شده است بررسی شد. مطالعات HPLC نشان می دهد مایکولیک اسید سویه جداسازی شده یک دسته پیک اولیه دارد که این ویژگی در مایکولیک اسیدهای باکتری های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم بویس نیز دیده می شود. سویه ی جداسازی شده رشد سریعی دارد و کلسترول می تواند محرک تولید اسیدهای چرب طویل زنجیره در آن باشد.
بحث و نتیجه گیری
شباهت بین مایکولیک اسید سویه غیربیماری زای جداسازی شده با مایکوباکتریوم های بیماری زا این پیشنهاد را می دهد که مایکولیک اسیدی که از سویه ی غیربیماری زا جداسازی شده است می تواند به عنوان ناقل دارو استفاده شود. اضافه کردن زرده ی تخم مرغ به محیط کشت، باعث القای تولید اسیدهای چرب با طول بلند می شود که این حالت می تواند برای انتقال دارو به ماکروفاژها مناسب باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
41 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1201648 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!