تحلیل طیفی واکه های ساده گویش گیلکی رشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی مشخصه های صوت شناختی واکه های ساده گویش گیلکی رشت از طریق اندازه گیری فرکانس فورمنت های اول، دوم و سوم است. بدین منظور، از ده گویشور (مرد) خواسته شده است تا شش واکه ساده گونه رشتی /i,e,ə,ʌ,o,u/ را در بافت تک هجایی تولید کنند. صدای گویشور پس از ضبط، از طریق نرم افزار تحلیل صوت پرت تحلیل می شود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ترتیب فرکانس فورمنت اول این واکه ها به صورت /i < u < o < e < ə < ʌ/ است که با ارتفاع واکه ها رابطه عکس دارد، ترتیب فرکانس فورمنت دوم به صورت /u < o < ʌ < ə < e < i/ است که با مشخصه پسین و پیشین واکه ها ارتباط مستقیم دارد و ترتیب فرکانس فورمنت سوم به صورت /o < u <ʌ < e < ə < i/ است که تا حدودی با میزان گستردگی واکه ها در ارتباط است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1202190 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!