مقایسه اندازه گیری پروتئین فعال سی توسط نانو بیدهای مغناطیسی با روش الیزا

نویسنده:
پیام:
چکیده:
چکیده
زمینه و هدف
نانو بیدها دارای نسبت سطح به حجم بالایی هستند که از این سطح به عنوان بستری برای اتصال آنتی بادی استفاده شده است. این کار باعث افزایش مقدار آنتی بادی موجود در سطح نسبت به الیزا خواهد شد. در این پژوهش توانایی اندازه گیری پروتئین فعال سی (CRP) توسط نانوبیدهای مغناطیسی به روش رنگ سنجی بررسی و نتایج حاصل با روش الیزا مقایسه شده است.
روش بررسی
این مطالعه یک پژوهش کاربردی است که در سال1391در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. نانو بیدها با آنتی بادی های اختصاصی CRP کونژوگه شده و از آنها برای اندازه گیری پروتئین مورد نظر در غلظت های 1 تا 10 نانو گرم (دامنه کاربرد روش الیزا) و 1/0 تا 01/0 نانو گرم استفاده شده است. پس از اندازه گیری مقدار آنتی ژن نتایج با استفاده از آزمون آماری Mann Whitney U با هم مقایسه شدند.
یافته ها
مقدار معنی داری آزمون در غلظت های 1 تا 10 نانو گرم برابر با 78/0 بود بنابراین این دو روش تفاوتی با هم ندارند. در غلظت های 1/0 تا 01/0 نانو گرم مقدار معنی داری آزمون برابر با 02/0 بود که نشان می دهد دو گروه تفاوت معنی داری با هم دارند.
نتیجه گیری
نانو بیدها در اندازه گیری غلظت های پایین آنتی ژن عملکرد بهتری نسبت به روش الیزا دارند. نتایج نشان می دهد قدرت تشخیص آنتی ژن در نانو بیدها نسبت به روش الیزا در حدود 100 برابر بیشتر می باشد بنابراین برای تشخیص زود هنگام آنتی ژن ها بسیار مناسب است. این روش به دلیل استفاده از دستگاه های مرسوم در الیزا در مواقع لزوم براحتی قابلیت استفاده در آزمایشگاه های بالینی را دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1203339 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!