کیفیت رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد پنج گانه آن در ماماهای شاغل در استان لرستان در سال 1391

پیام:
چکیده:
زمینه
رفتار شهروندی سازمانی عبارتست از«رفتاری منحصربه فرد و اختیاری که به طور مستقیم یا به صراحت بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان شناسایی نمی شود و در مجموع عملکرد اثربخش سازمان را افزایش می دهد». مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مرتبط با آن با وجود اهمیت زیاد، به ویژه در رشته مامایی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه یا هدف بررسی رفتار شهروندی سازمانی در ماماهای استان لرستان انجام شد.
روش ها
این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی بوده که دربین 400 مامای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی لرستان که با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده بودند، انجام گردید. از شرکت کنندگان خواسته شد که پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف که پنج بعد جوانمردی، رفتار مدنی، وظیفه شناسی، نوع دوستی و نزاکت را شامل می شد، تکمیل نمایند. جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نرم افزار spss 21 استفاده گردید.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که اکثر ماماهای مورد مطالعه از رفتار شهروندی سازمانی کلی مطلوبی 7/98% برخوردار بودند. کیفیت ابعاد وظیفه شناسی و نزاکت مطلوب و کیفیت جوانمردی، رفتار مدنی و نوع دوستی نسبتا مطلوب بود.
نتیجه گیری
این پژوهش سطوح بالای رفتار شهروندی سازمانی را در میان ماماها نشان داد. این نتایج می توانند جهت توسعه بیشتر استراتژی های مدیریت خدمات بهداشتی به منظور تقویت رفتار شهروندی سازمانی به کار گرفته شوند. پژوهشگران امیدوارند نتایج این مطالعه بتواند امکانات جدیدی را برای مطالعات بیشتر در زمینه اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی (تعریف، عوامل مرتبط و پیامدها) فراهم آورد.
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1203542 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!