بررسی تنوع و تراکم پلانکتون های چاه نیمه های سیستان

پیام:
چکیده:
مطالعه حاضر به منظور شناسایی و بررسی تغییرات تنوع و تراکم پلانکتون های گیاهی و جانوری طی فصول مختلف در سال 1389 در چاه نیمه های سیستان، واقع در منطقه زهک، انجام شد. در بررسی جوامع پلانکتونی مخازن چاه نیمه، 10 شاخه و 34 جنس فیتوپلانکتونی شناسایی شدند. در مقایسه فصلی، بیشترین تنوع جنسی فیتوپلانکتون ها در فصل بهار با 18 جنس و کمترین تنوع در فصل زمستان با 7 جنس بود. در فصول بهار، تابستان و پاییز بیشترین جنس های مشاهده شده مربوط به شاخه Chlorophyta بودند که تراکم آنها به ترتیب 43472، 4085 و 68933 عدد در لیتر محاسبه شد. در فصل زمستان بیشترین تراکم فیتوپلانکتونی مربوط به شاخه Myzozoa با تراکم 11293 عدد در لیتر و پس از آن بیشترین تراکم مربوط به شاخه Chlorophyta با تراکم 9517 عدد در لیتر بود. در بررسی جوامع زئوپلانکتونی این مخازن، 7 شاخه و 22 جنس زئوپلانکتون شناسایی شدند که بیشترین تنوع جنسی زئوپلانکتون ها در فصل تابستان با 15 جنس و کمترین نیز در پاییز با 3 جنس شناسایی شد. در فصل بهار بیشترین فراوانی زئوپلانکتونی مربوط به شاخه Rotifera با تراکم 1273 عدد در لیتر محاسبه شد. در فصول تابستان، پاییز و زمستان بیشترین فراوانی زئوپلانکتون ها مربوط به شاخه Arthropoda بود که تراکم آنها در این فصول به ترتیب 1056، 190 و 1064 عدد در لیتر به دست آمد. بر اساس نتایج، می توان عنوان کرد که تغییرات فصلی می تواند در تغییر تراکم و تنوع پلانکتون های مخازن چاه نیمه های سیستان تاثیرگذار باشد. افزایش جمعیت در فصل بهار را می توان ناشی از بهبود شرایط محیطی و منابع اولیه تولیدات پلانکتونی و به دنبال آن جوامع زئوپلانکتونی دانست.
زبان:
فارسی
صفحات:
211 -223
لینک کوتاه:
magiran.com/p1204076 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!