حمایت اجتماعی سالمندان: مقایسه سرای سالمندی و خانواده

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
حمایت اجتماعی به میزان ادراک فرد از محبت و حمایت خانواده، دوستان و اطرافیان اطلاق می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی در سالمندان سرای سالمندی و مقیم خانواده شهر همدان انجام شده است.
مواد و روش کار
این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به شیوه ی مقطعی انجام پذیرفته است. جامعه پژوهش را 177 نفر از سالمندان سرای سالمندی شهر همدان تشکیل می دادند، که با یک نمونه مشابه آماری سالمندان خانواده که از لحاظ جنسیت با آنان همتا شده بودند، مقایسه شدند. در این مطالعه برای گردآوری داده ها علاوه بر پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک از پرسشنامه حمایت اجتماعی وکس شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز نرم افزار SPSS 16 مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها
354 نفر در مطالعه شرکت کردند که 160 نفر (2/45 درصد) از آنان مرد بودند. یافته های پژوهش نشان داد میانگین حمایت اجتماعی در سالمندان ساکن سرای سالمندی و سالمندان مقیم خانواده شهر همدان دارای اختلاف معناداری می باشد (001/0 > P).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج مطالعه و نظر به اهمیت عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت مانند حمایت اجتماعی، ضروریست با تدوین، برنامه ریزی و ارائه خط مشی مناسب، بستر لازم برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان ساکن در آسایشگاه ها فراهم شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
351 -356
لینک کوتاه:
magiran.com/p1205429 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.