تاثیر حفاظت بر الگوی پراکنش مکانی درختان غالب در جوامع راش (مطالعه موردی: ماسال، گیلان)

پیام:
چکیده:
الگوهای مکانی ابزاری مناسب برای مدیریت بهینه در بسیاری از عرصه های جنگلی است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر حفاظت بر الگوهای مکانی درختان غالب در جنگل های حفاظت شده و غیرحفاظتی منطقه ماسال در استان گیلان انجام شد. در این تحقیق از روش های نمونه برداری، قطعه نمونه با مساحت ثابت، فاصله ای مربع تی و ترکیبی استفاده شد. 25 قطعه نمونه دایره ای شکل هر یک به مساحت 1000 مترمربع و 25 نقطه نمونه برداری مربوط به روش فاصله ای در هر یک از دو منطقه برداشت شدند. سپس نوع گونه های درختی در هر قطعه نمونه شناسائی و فواصل مورد نظر برای روش های فاصله ای اندازه گیری شد. برای کمی کردن و تحلیل الگوهای پراکنش در روش قطعه نمونه ای از شاخص های گرین، موریسیتا و استاندارد شده موریسیتا و در روش های فاصله ای از شاخص های هاپکینز، ابرهارت، هینز، C و جانسون و زایمر استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی شاخص های قطعه نمونه ای برای گونه های غالب در دو منطقه الگوی کپه ای را نشان دادند. مقادیر به دست آمده از شاخص های فاصله ای نشان داد که تخریب در جوامع راش باعث تغییر در الگوی مکانی گونه های غالب شده و این گونه ها در دو منطقه الگو های متفاوتی داشتند. در بین شاخص های فاصله ای مورد استفاده، شاخص C و شاخص هینز این تفاوت ها را به خوبی نشان داند و برای توصیف الگوی مکانی گونه های دو منطقه مناسب تشخیص داده شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1206493 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!